سامانه پیام- زمان آزمون و مصاحبه رشته شغلی علوم آزمایشگاهی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

استخدام رشته شغلی علوم آزمایشگاهی در سامانه پیام اطلاعیه زمان آزمون مصاحبه و آزمون رشته علوم آزمایشگاهی گرایش تشخیص طبی در سامانه پیام قابل توجه متقاضیان شغل علوم آزمایشگاه  شرکت …