زمانبندی مصاحبه و آزمون بیمارستان شهید سلیمانی ورزنه (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان رشته شغلی حسابداری، خدمات،صندوق دار،کمک پرستار،فناوری اطلاعات شرکت پیشروطب خوارزمی طرف قرارداد بیمارستان شهید سلیمانی ورزنه می‌رساند آزمون و مصاحبه نیروی‌های مذکور در روز پنج شنبه …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،استخدام شغلی پرستاری مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع) (شرکت آرکا سلامت)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی پرستاری بصورت شرکتی(تمدید شد) مقدمه:پس از حمد خدا و درود و …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام رشته شغلی فناوری اطلاعات (IT)شرکت ارکا سلامت

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات (IT)بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود و …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _استخدام پرستار مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)،شرکت آرکا سلامت سپاهان

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی خدمات بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود و صلوات …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _استخدام خدمات بیمارستان محمد رسول الله (ص) مبارکه،شرکت آرکا سلامت سپاهان

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی خدمات بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود و صلوات …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _استخدام خدمات مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)،شرکت آرکا سلامت سپاهان

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی خدمات بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود و صلوات …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،استخدام نیروهای مورد نیاز جهت بیمارستان شهید سردار سلیمانی شهرستان ورزنه(شرکت پیشرو طب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو جهت بیمارستان شهید سردار سلیمانی ورزنه بصورت شرکتی مقدمه: پس …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_ استخدام خدمات شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد (شرکت گلبهار زاینده ود)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی خدمتگزار بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود و صلوات …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _استخدام کارشناس اتاق عمل بیمارستان شهید دکتر بهشتی (شرکت آرکا سلامت سپاهان)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناس اتاق عمل بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _استخدام کارشناس بهداشت عمومی یا کارشناس ماما – خانواده یا کاردان ماما یا کاردان بهداشت عمومی- خانواده(شرکت کوثر پرستار)

بسمه تعالی سال تولیددانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو کارشناس بهداشت عمومی یا کارشناس ماما – خانواده یا کاردان ماما یا کاردان بهداشت عمومی- …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _استخدام کارشناس تغذیه جهت مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) (شرکت پیشروطب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگآگهی فراخوان جذب نیرو جهت مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی _استخدام کارشناس بینایی سنجی جهت مرکز آموزشی درمانی فیض(شرکت خدمات پیمانکاری پیشروطب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو جهت مرکز آموزشی درمانی فیض بصورت شرکتی مقدمه: پس از …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _استخدام کمک پرستارجهت بیمارستان شهید منتظری نجف آباد(شرکت پیشرو طب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو جهت بیمارستان شهید منتظری نجف آباد بصورت شرکتی مقدمه: پس …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام کارشناس بینایی سنجی،کارشناس پرستاری جهت بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان(شرکت پیشروطب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آآگهی فراخوان جذب نیرو جهت بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان بصورت شرکتی مقدمه: پس …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_ استخدام کارشناس هوشبری ، کارشناس بینایی ،کارشناس پرستاری(شرکت پیشروطب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو جهت بیمارستان حضرت رسول(ص) فریدونشهر بصورت شرکتی مقدمه: پس از …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام کارشناس فناوری اطلاعات سلامت،کارشناس تغذیه ،کارشناس پرستاری(شرکت پیشروطب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو جهت بیمارستان شهید رجایی فریدن بصورت شرکتی مقدمه: پس از …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _استخدام کارشناس بینایی سنجی ، کارشناس فیزیوتراپی، کارشناس پرستاری ،کارشناس فناوری اطلاعات سلامت (شرکت خدمات پیمانکاری پیشروطب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو جهت بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار بصورت شرکتی مقدمه: پس از …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _استخدام کارشناس فناوری اطلاعات سلامت،کمک پرستاری،پرستاری (شرکت پیشروطب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو جهت بیمارستان های ۹دی منظریه و شهید اشرفی خمینی شهر …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _استخدام کارشناس بینایی سنجی (یک نفر) و کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی (۲نفر) بیمارستان بوعلی چادگان(شرکت خدمات پیمانکاری پیشروطب خوارزمی)

« بسمه تعالی » سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو جهت بیمارستان بوعلی چادگان بصورت شرکتی مقدمه: پس از حمد …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _استخدام خدمات بیمارستان امیرالمونین و صاحب الزمان(عج) شهرضا(شرکت آرکا سلامت)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی خدمات بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و درود و صلوات …

سامانه پیام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_استخدام رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت (HIT) یمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان(شرکت آرکا سلامت)

« بسمه تعالی » سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت (HIT) بصورت شرکتی مقدمه:پس از حمد خدا و …