منابع آزمون مدیریت

منابع آزمون مدیریت برای متقاضیان محترم به شرح زیر می باشد.

۱- رضائیان، علی، اصول مدیریت، تهران، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۳.
۲- استونر، جیمز، مدیریت، جلد اول دوم، ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش فرهنگی، چاپ سوم، ۱۳۸۶.
۳- رابینز، استیفن، تئوری سازمان، ترجمه سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد، تهران، انتشارات صفار، چاپ یازدهم، ۱۳۸۴.
۴- رابینز، استیفن، رفتار سازمانی، جلد اول، دوم و سوم، ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ هفتم، ۱۳۸۴.
۵- دسلر، گری، مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی،چاپ هشتم، ۱۳۹۰.
۶- استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران ویرایش پنجم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.