پیشرو طب خوارزمی-۱۹۰۵

باسمه تعالی با توجه به این که شرکت پیشرو طب خوارزمی در نظر داردجهت تکمیل کادر پرسنلی خود در رشته های شغلی (کارشناسی پرستاری/کمک پرستاری/خدمات/منشی) در بیمارستان شهید اشرفی/ ساعی …