ماهان گسترصعود و پیشروطب خوارزمی(بیمارستان امین و خورشید)

باسمه تعالی شرکت ماهان گستر صعود و شرکت پیشرو طب خوارزمی جهت تکمیل نیروی مددکاری بهداشتی_درمانی جهت بیمارستان امین و بیمارستان خورشید (از طریق مصاحبه)دعوت بعمل می آورد. کارشناس مددکاری …