شرکت پیشروطب خوارزمی(مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر – بیمارستان های شهید اشرفی و ۹دی منظریه خمینی شهر)

بسمه تعالی باتوجه به اینکه شرکت پیشرو طب خوارزمی در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در رشته های شغلی کارشناس پرستاری و کمک پرستاری در مرکز آموزشی درمانی …