استخدام پرستار سامانه پیام، بیمارستان امین، بیمارستان الزهرا، بیمارستان زهرای زینبیه، بیمارستان حشمتیه نایین

استخدام پرستار با توجه به اینکه شرکت ماهان گستر در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در رشته شغلی کارشناس پرستاری جهت بیمارستان های الزهرا ،امین، حضرت زهرا زینبیه، …