سامانه پیام- زمان آزمون و مصاحبه رشته شغلی علوم آزمایشگاهی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

استخدام رشته شغلی علوم آزمایشگاهی در سامانه پیام اطلاعیه زمان آزمون مصاحبه و آزمون رشته علوم آزمایشگاهی گرایش تشخیص طبی در سامانه پیام قابل توجه متقاضیان شغل علوم آزمایشگاه  شرکت …

استخدام بیمارستان بهنیا تیران و بیمارستان ۹ دی خمینی شهر و بیمارستان خورشید

استخدام کارشناس بهداشت محیط بیمارستان بهنیا تیران در سامانه پیام استخدام صندوقدار بیمارسنان ۹ دی در سامانه پیام استخدام صندوقدار بیمارستان خورشید در سامانه پیام برای ورود به پنل ثبت …