سامانه پیام-آزمون استخدامی کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت بیمارستان شهید منتظری نجف آباد شرکت پیشرو طب خوارزمی

باتوجه به اینکه شرکت پیشرو طب خوارزمی در نظر دارد جهت تکمیل کادرپرسنلی خود در رشته شغلی کارشناس علوم آزمایشگاه (۱ نفر ) جهت بیمارستان شهید منتظری نجف آباد ، …

سامانه پیام – زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کارشناسان تغذیه / کارشناسان بهداشت محیط / کارشناسان سلامت روان / کارشناسان بهداشت حرفه ای / خدمات شرکت گلبهار زاینده رود

سامانه پیام متقاضیان محترم آزمون استخدامی شرت گلبهار زاینده رود باتوجه به برگزاری آزمون کتبی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ جهت رشته های شغلی مورد نیاز شرکت گلبهار زاینده رود نمرات آزمون …

سامانه پیام – زمانبندی و منابع آزمون استخدامی کارشناسان تغذیه و کارشناسان روانشناسی شبکه بهداشت شهرستان مبارکه شرکت بهبود سلامت هستی

منابع و زمانبندی استخدام کارشناسان تغذیه و روانشناسان قابل توجه متقاضیان آزمون کارشناسان تغذیه و روانشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه شرکت بهبود هستی سلامت ۱-کارشناسان روانشناسی متقاضیانی که …

سامانه پیام – زمانبندی و منابع آزمون کارشناسان تغذیه و روانشناسان مرکز بهداشت خمینی شهر (شرکت گلبهار زاینده رود)

منابع و زمانبندی استخدام کارشناسان تغذیه و روانشناسان قابل توجه متقاضیان آزمون کارشناسان تغذیه و روانشناسان مرکز بهداشت خمینی شهر شرکت گلبهار زاینده رود ۱-کارشناسان روانشناسی متقاضیانی که مدارک ارسالی …

سامانه پیام – زمانبندی و منابع آزمون کارشناسان تغذیه و روانشناسان شرکت گلبهار زاینده رود

منابع و زمانبندی استخدام کارشناسان تغذیه و روانشناسان قابل توجه متقاضیان آزمون کارشناسان تغذیه و روانشناسان شرکت گلبهار زاینده رود، متقاضیانی که مدارک ارسالی آن ها با شرایط اعلام شده …

سامانه پیام – زمانبندی و منابع آزمون بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای شرکت گلبهار زاینده رود

منابع و زمانبندی استخدام بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای شرکت گلبهار قابل توجه متقاضیان آزمون بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای شرکت گلبهار زاینده رود، متقاضیانی که مدارک ارسالی …