سامانه پیام – آزمون استخدامی کارشناس روانشناس بالینی جهت مراکز شبکه بهداشت فلاورجان شرکت کوثر پرستار سپاهان

با توجه به اینکه شرکت کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود جهت مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت فلاورجان (یک نفر نیروی کارشناس روانشناس گرایش بالینی …

سامانه پیام – منابع و زمانبندی آزمون استخدامی کارشناس روانشناسی بالینی شرکت کوثر پرستار

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان شغل کارشناس روانشناسی بالینی شرکت کوثر پرستار سپاهان در مراکز شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان می‌رساند. آزمون کتبی و مصاحبه در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷راس …

سامانه پیام – منابع و زمانبندی استخدام کارشناسان تغذیه شرکت گلبهار زاینده رود

سامانه پیام منابع و زمانبندی استخدام کارشناسان تغذیه قابل توجه متقاضیان آزمون و مصاحبه کارشناسان تغذیه ۱ . کارشناسان تغذیه باتوجه به بررسی مدارک ارسالی، مدارک شما کامل بوده و …

سامانه پیام-آزمون استخدامی کارشناس علوم تغذیه جهت مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت خمینی شهر شرکت گلبهار زاینده رود

شرکت گلبهار زاینده رود در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنل خود برای مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان خمینی شهر از طریق آزمون/ مصاحبه یا توامان و به صورت …