سامانه پیام

سامانه پیام – آزمون استخدامی کارشناس پرستاری و کمک پرستار و کارشناس تجهیزات پزشکی شرکت پیشروطب خوارزمی

سامانه پیام برای ورود به پنل کاربری سامانه پیام خود کلیک کنید باتوجه به اینکه شرکت پیشرو طب خوارزمی در نظر دارد جهت تکمیل کادرپرسنلی خود در رشته شغلی کارشناس …

سامانه پیام

سامانه پیام – زمانبندی آزمون استخدامی نیرو خدمات شبکه بهداشت و درمان اردستان شرکت گلبهار زاینده رود

سامانه پیام زمانبندی استخدام نیرو خدمات قابل توجه متقاضیان آزمون و مصاحبه نیرو خدمات ۱ . نیرو خدمات باتوجه به بررسی مدارک ارسالی، مدارک شما کامل بوده و جهت حضور …

سامانه پیام

سامانه پیام – آگهی استخدام نیرو خدمات جهت مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه شرکت گلبهار زاینده رود

اطلاعیه جذب نیرو برای مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه شرکت گلبهار زاینده رود در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنل خود برای مراکز …

سامانه پیام

سامانه پیام – زمانبندی آزمون استخدامی کارشناس آزمایشگاه مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر شرکت گلبهار زاینده رود

سامانه پیام زمانبندی استخدام کارشناس آزمایشگاه قابل توجه متقاضیان آزمون و مصاحبه کارشناسان آزمایشگاه ۱ . کارشناسان آزمایشگاه باتوجه به بررسی مدارک ارسالی، مدارک شما کامل بوده و جهت حضور …