سامانه پیام

سامانه پیام _استخدام نیروی خدمات شبکه بهداشت و درمان بویین و میاندشت(شرکت ستاره ماندگار ایرانیان)

شرکت ستاره ماندگار ایرانیان در نظر دارد نسبت به، به کارگیری ۱ نفر نیروی خدماتی در قالب اجرای برنامه تامین و ارتقای مراقبت های اولیه در مناطق شهری با جمعیت …

سامانه پیام

سامانه پیام_استخدام نیروی خدمات شبکه بهداشت و درمان گلپایگان(شرکت ستاره ماندگار ایرانیان)

شرکت ستاره ماندگار ایرانیان در نظر دارد نسبت به، به کارگیری ۲ نفر نیروی خدماتی در قالب اجرای برنامه تامین و ارتقای مراقبت های اولیه در مناطق شهری با جمعیت …

سامانه پیام

سامانه پیام_استخدام نیروی خدمات شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه(شرکت گلبهار زاینده رود)

شرکت خدمات پیمانکاری گلبهار زاینده رود طبق مجوز به شماره ۱۲/۶/۲۰۳۵/پ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ مرکز بهداشت استان اصفهان به منظور تکمیل کادر خدماتی(۲نفر آقا) خود جهت شبکه بهداشت و درمان شهرستان …

سامانه پیام

سامانه پیام _ استخدام کارشناس پرستاری ، کارشناس فناوری اطلاعات سلامت (HIT) در سطح استان اصفهان و حومه (شرکت پیشرو طب خوارزمی)

باتوجه به اینکه شرکت پیشرو طب خوارزمی در نظر دارد ، جهت تکمیل کادرپرسنلی خود در رشته های شغلی مورد نیاز به شرح زیر جهت واحدهای طرف قرارداد از طریق …

سامانه پیام

سامانه پیام_ استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر(شرکت گلبهار زاینده رود)

شرکت خدمات پیمانکاری گلبهار زاینده رود طبق مجوز به شماره ۲۰۳۹/۶/۱۲/پ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ مرکز بهداشت استان اصفهان به منظور تکمیل کادر کارشناس بهداشت حرفه ای(یک نفر آقا/خانم) خود جهت شبکه …

سامانه پیام

سامانه پیام _زمانبندی آزمون و مصاحبه شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان(شرکت گلبهار زاینده رود)

متقاضیان محترم نیروی خدمتگزار برای انجام آزمون و مصاحبه در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۰ صبح به همراه مدارک خود ( تهیه شده در کاور) که در سایت بارگذاری …

سامانه پیام

سامانه پیام _اصلاحیه جذب نیروی خدمات مراکز خدمات جامع سلامت بافران و محمدیه شهرستان نایین (شرکت آرکا سلامت)

اصلاحیه مکان برگزای آزمون جذب نیروی خدمات شهرستان نایین به اطلاع می رساند شرکت آرکا سلامت سپاهان در نظر دارد تعداد ۲ نفر آقا در رشته شغلی خدمتگزار طبق شرایط …

سامانه پیام

سامانه پیام _استخدام نیروی خدمات مرکز خدمات سلامت جامع بافران و پایگاه خدمات سلامت محمدیه شهرستان نایین(شرکت آرکا سلامت)

به اطلاع می رساند شرکت آرکا سلامت سپاهان در نظر دارد تعداد ۲ نفر آقا در رشته شغلی خدمات طبق شرایط و مقررات جهت مرکز خدمات سلامت جامع بافران و …

سامانه پیام _زمانبندی آزمون و مصاحبه نیروی خدمات شبکه بهداشت و درمان شهرستان های شهرضا و دهاقان (شرکت کوثر پرستار سپاهان )

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان رشته شغلی خدمه شرکت کوثر پرستار سپاهان طرف قرارداد شبکه بهداشت و درمان شهرستان های شهرضا و دهاقان می رساند آزمون و مصاحبه نیروی خدمه مراکز …

سامانه پیام

سامانه پیام_استخدام نیروی خدمات مرکز بهداشت دو استان اصفهان(شرکت گلبهار زاینده رود)

شرکت خدمات پیمانکاری گلبهار زاینده رود طبق مجوز به شماره ۲۰۳۶/۶/۱۲/پ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ مرکز بهداشت استان اصفهان به منظور تکمیل کادرخدماتی(۲نفر آقا/ ۲ نفر خانم) خود جهت مرکز بهداشت شماره …

سامانه پیام

سامانه پیام _ استخدام نیروی خدمات مرکز بهداشت شماره دو اصفهان ( مرکز خدمات جامع سلامت حسن آباد) -شرکت گلبهار زاینده رود

شرکت خدمات پیمانکاری گلبهار زاینده رود طبق مجوز به شماره ۲۰۳۶/۶/۱۲/پ مورخ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ مرکز بهداشت استان اصفهان به منظور تکمیل کادر خدماتی (یک نفر آقا) خود جهت مرکز بهداشت شماره دو …

سامانه پیام

سامانه پیام _استخدام نیروی خدمات شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر (شرکت گلبهار زاینده رود)

شرکت خدمات پیمانکاری گلبهار زاینده رود طبق مجوز به شماره ۲۲۲۰/۶/۱۲/پ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ مرکز بهداشت استان اصفهان به منظور تکمیل کادر خدماتی (۲نفر آقا) خود جهت شبکه بهداشت و درمان …

سامانه پیام_ زمانبندی مصاحبه و آزمون نیروی خدمات شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان (شرکت گلبهار زاینده رود)

متقاضیان محترم نیروی خدمات جهت انجام آزمون و مصاحبه در روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ راس ساعت ۸:۰۰ صبح به همراه مدارک خود (در کاور) که در پنل سامانه پیام …

سامانه پیام

سامانه پیام _استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر(شرکت گلبهار زاینده رود)

شرکت خدمات پیمانکاری گلبهار زاینده رود طبق مجوز به شماره ۲۰۳۹ /۱۲/۶/پ پ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ مرکز بهداشت استان اصفهان به منظور تکمیل کادر کارشناس بهداشت حرفه ای(یک نفر آقا/خانم) خود …

سامانه پیام

سامانه پیام _استخدام نیروی خدمات شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد(شرکت گلبهار زاینده رود)

شرکت خدمات پیمانکاری گلبهار زاینده رود طبق مجوز به شماره ۲۰۳۳/۶/۱۲/پ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ مرکز بهداشت استان اصفهان به منظور تکمیل کادرخدماتی(۳نفر آقا) خود جهت شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف …

سامانه پیام

سامانه پیام _ استخدام نیروی خدمات شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد منطقه مهر دشت( مرکز جامع سلامت علویجه و دهق) شرکت گلبهار زاینده رود

شرکت خدمات پیمانکاری گلبهار زاینده رود طبق مجوز به شماره ۲۰۳۳/۶/۱۲/پ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ مرکز بهداشت استان اصفهان به منظور تکمیل کادرخدماتی(۲نفر آقا) خود جهت شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف …

سامانه پیام

سامانه پیام_ استخدام نیروی خدمات شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون(شرکت گلبهار زاینده رود)

شرکت خدمات پیمانکاری گلبهار زاینده رود طبق مجوز به شماره ۲۰۳۳/۶/۱۲/پ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ مرکز بهداشت استان اصفهان به منظور تکمیل کادرخدماتی (۳نفر آقا) خود جهت شبکه بهداشت و درمان شهرستان …