سامانه پیام

استخدام هفت ردیف شغلی واحدهای تابعه علوم پزشکی اصفهان شرکت پیشروطب خوارزمی

استخدام متصدی خدمات عمومی ( دارویار ) بیمارستان سردار سلیمانی ورزنه (شرکت پیشروطب خوارزمی) استخدام متصدی خدمات عمومی ( دارویار ) بیمارستان سردار سلیمانی ورزنه (شرکت پیشروطب خوارزمی) استخدام کارشناس …

سامانه پیام

استخدام ۶۰ ردیف شغلی واحد های تابعه علوم پزشکی اصفهان شرکت پیشروطب خوارزمی

استخدام خدمه بیمارستان ۹ دی منظریه خمینی شهر استخدام کارشناس امور مالی بیمارستان ۹دی منظریه خمینی شهر استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی بیمارستان ۹دی منظریه خمینی شهر ااستخدام کارشناس فناوری اطلاعات …

سامانه پیام

استخدام ۴۲ ردیف شغلی واحدهای تابعه علوم پزشکی اصفهان، شرکت آرکا سلامت

استخدام کارشناس مامایی بیمارستان فارابی استخدام منشی بیمارستان امام حسین (ع) استخدام کارشناسی پرستاری مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع) استخدام کارشناس هوشبری بیمارستان امام حسین (ع) استخدام …

سامانه پیام

استخدام ۲۴ ردیف شغلی در واحدهای تابعه علوم پزشکی اصفهان، شرکت ثریا سازان

استخدام کارشناس پرستاری سوانح بیمارستان امام موسی کاظم(شرکت ثریا سازان) استخدام کارشناس فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان امام موسی کاظم(شرکت ثریا سازان) استخدام کارشناس پرستاری بیمارستان گلدیس شاهین شهر(شرکت ثریا سازان) …

سامانه پیام

استخدام ۳۷ ردیف شغلی در واحدهای تابعه علوم پزشکی اصفهان، شرکت یکتامحبوب سلامت

استخدام نیرو خدمات در بیمارستان حشمتیه نائین استخدام مددکاری اجتماعی بیمارستان الزهرا(شرکت یکتا محبوب) استخدام کارشناس فناوری اطلاعات(IT) بیمارستان حشمتیه نائین(شرکت یکتا محبوب) استخدام کارشناسی اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی …