منابع آزمون اتاق عمل و پرستاری

منابع آزمون پرستاری: پرستاری مراقبت ویژه، داخلی جراحی: عسگری، محمدرضا، سلیمانی، محسن. کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش CCU،ICU و دیالیز. نشر بشری کتاب پرستاری داخلی جراحی، قلب و …

منابع آزمون تجهیزات پزشکی

منابع آزمون تجهیزات پزشکی برای متقاضیان محترم به شرح زیر می باشد. ۱-دستورالعمل های تجهیزات معاونت درمان ۲-آئین نامه تجهیزات پزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی ۳-ریاضی مهندسی نویسنده: آروین کرویت …

منابع آزمون مامایی

به اطلاع متقاضیان محترم می رساند که منابع آزمون مامایی به شرح ذیل می باشد. بارداری زایمان ویلیامز بیماریهای زنان نواک بیماریهای نوزادان نلسون دو فصل نوزاد سالم و نوزاد …

منابع آزمون رادیولوژی

به اطلاع متقاضیان محترم می رساند که منابع آزمون رادیولوژی به شرح ذیل می باشد. • تکنیکهای تصویربرداری • فیزیک تشخیصی • فیزیک پرتوها • رادیوبیولوژی و حفاظت • آناتومی …