اعلام نتایج نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان های اصفهان

پذیرفته شدگان نهایی آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی

کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان بوئین میاندشت
۱۱۲۰۰۷۰۸۲۱
۶۲۱۹۹۵۰۶۹۰
۶۲۱۰۰۴۸۰۲۱
۶۲۱۰۰۳۹۳۵۹
کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان چادگان
۵۷۵۰۰۶۴۴۰۹
کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان خمینی شهر
۱۱۳۰۱۷۹۹۵۸
۱۱۳۰۳۶۴۸۸۷
۱۱۳۰۳۵۴۰۷۵
۱۱۳۰۴۶۳۲۵۷
۱۱۳۰۴۲۳۰۱۸
۱۱۳۰۴۱۹۹۳۲
۱۱۴۲۴۴۵۷۵۵
۱۱۳۰۳۴۴۸۸۶
۱۱۳۰۳۱۹۴۴۱
۵۵۵۰۱۳۳۰۵۹
۱۱۳۰۰۳۵۸۱۶
۱۱۳۰۱۴۳۰۵۸
۱۱۳۰۲۶۴۴۶۷
۱۱۳۰۳۶۳۷۳۲
۱۱۳۰۱۸۰۸۵۹
۱۲۷۱۹۵۹۰۱۱

۱۸۲۰۱۶۳۸۱۴

کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان دهاقان
۵۱۲۰۰۳۹۳۲۴
۵۱۲۰۰۵۶۸۹۱
۵۱۲۰۰۴۱۸۲۵
کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان سمیرم
۱۲۰۰۱۰۲۱۷۷
۱۲۰۰۱۸۶۴۵۱
۱۲۰۰۰۳۱۲۲۹
۱۲۰۰۰۵۴۳۵۰

 

کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان شهرضا
۱۱۹۰۰۵۴۸۹۲
۱۱۹۰۱۷۴۵۰۲
۱۱۹۰۲۴۹۰۲۲
۵۱۲۰۰۳۵۶۵۵
۱۱۹۰۰۳۱۰۷۸
کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان فلاورجان
۱۱۰۰۴۴۵۱۴۵
۱۱۰۰۳۵۵۲۵۱
۱۱۰۰۳۵۰۳۲۲
۱۱۰۰۲۹۱۲۲۹
کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان گلپایگان
۱۲۱۰۱۲۸۰۵۵
۱۲۱۰۱۳۲۰۳۶
کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان لنجان
۱۲۷۱۶۴۲۴۱۷
۱۱۶۰۳۳۴۲۹۳
کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان مبارکه
۵۴۱۰۰۲۹۱۴۳
کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی مدرس(خانم)
۱۰۸۰۱۶۲۸۱۱
۱۰۸۰۵۲۴۸۹۴
کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی مدرس(آقا)
۱۰۸۰۴۶۸۷۷۳
۱۰۸۰۳۹۷۲۷۲
۱۰۸۰۲۵۱۲۵۱
کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان میمه
۶۲۲۰۰۱۵۰۲۹
۶۲۲۰۰۱۳۶۸۹
۵۱۰۰۰۱۶۴۷۷
کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان نایین
۰۹۲۳۶۷۵۸۱۷
۱۲۴۰۰۱۱۰۸۳
۱۲۴۰۰۶۱۰۳۱
۱۲۴۹۹۷۴۳۶۴
۵۴۰۰۰۲۶۱۶۸
۱۲۴۰۰۶۹۹۵۲
کدملی پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی شهرستان ورزنه
۵۶۵۰۰۸۶۸۸۵
۵۶۵۰۰۷۴۳۷۲
۵۶۵۰۰۸۸۶۹۱
۱۲۷۳۲۶۸۶۸۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.