نتایج پذیرفته شدگان رشته های تابعه علوم پزشکی (نیرو های شرکتی)

نتایج نهایی پذیرفته شدگان رشته های تابعه علوم پزشکی (نیرو های شرکتی)

کدملی

رشته شغلی

محل خدمت

۱۱۳۰۳۴۷۵۵۹

پرستاری

۹دی منظریه

۱۲۷۱۰۵۶۰۳۸

پرستاری

۹دی منظریه

۱۸۳۰۳۳۲۹۷۱

پرستاری

۹دی منظریه

۱۱۳۰۲۶۸۳۴۹

پرستاری

۹دی منظریه

۱۱۰۰۱۶۷۶۶۸

پرستاری

۹دی منظریه

۱۱۴۲۲۶۷۸۲۲

پرستاری

اشرفی

۱۱۰۰۰۳۵۴۵۱

پرستاری

اشرفی

۵۱۲۹۹۱۹۴۳۲

پرستاری

الزهراء(س)

۶۲۰۹۹۵۹۵۶۳

پرستاری

الزهراء(س)

۲۵۵۰۱۶۶۳۵۳

پرستاری

الزهراء(س)

۱۱۶۰۳۲۹۸۸۵

پرستاری

الزهراء(س)

۶۲۰۰۰۴۱۳۳۴

پرستاری

الزهراء(س)

۱۲۰۹۷۶۳۰۷۹

پرستاری

مرکز کودکان حضرت امام حسین(ع)

۱۰۸۰۳۲۰۳۹۳

پرستاری

مرکز کودکان حضرت امام حسین(ع)

۴۶۶۰۳۶۵۵۸۱

پرستاری

مرکز کودکان حضرت امام حسین(ع)

۱۱۰۰۰۶۳۸۸۹

پرستاری

مرکز کودکان حضرت امام حسین(ع)

۵۶۵۰۰۹۰۷۱۸

پرستاری

مرکز کودکان حضرت امام حسین(ع)

۱۱۳۰۱۰۸۷۳۲

پرستاری

امام موسی کاظم(ع)

۱۲۷۱۷۶۵۰۳۹

پرستاری

امام موسی کاظم(ع)

۱۱۵۰۱۸۹۵۹۲

پرستاری

امام موسی کاظم(ع)

۱۲۷۱۸۸۱۶۶۷

پرستاری

امین

۱۲۷۱۶۰۹۴۳۶

پرستاری

امین

۱۲۹۲۵۰۰۰۱۸

پرستاری

امین

۱۲۸۹۷۶۳۵۶۹

پرستاری

امین

۱۰۸۰۰۲۴۳۷۹

پرستاری

امین

۴۰۶۰۹۸۰۵۰۱

پرستاری

امین

۱۹۷۰۹۱۱۰

پرستاری

امین

۱۰۹۲۱۵۳۰۳۹

پرستاری

امین

۶۶۰۰۰۴۲۱۸۴

پرستاری

امین

۱۱۳۰۳۹۲۸۴۸

پرستاری

امین

۱۲۷۲۱۶۵۲۵۶

پرستاری

امین

۶۳۳۰۰۶۲۲۷۷

پرستاری

امین

۱۲۹۳۵۲۶۱۷۷

پرستاری

مرکزبهداشت شماره یک (دستجا)

۴۶۶۰۳۳۲۵۰

پرستاری

حشمتیه نایین

۵۶۵۰۲۸۵۵۹

پرستاری

حشمتیه نایین

۱۲۷۱۸۱۰۵۴۹

پرستاری

خور

۱۲۷۰۳۷۲۴۵۹

پرستاری

خورشید

۴۶۶۰۳۵۳۲۸۱

پرستاری

خورشید

۱۱۲۰۰۷۱۶۸۲

پرستاری

خورشید

۱۱۹۰۱۹۱۰۰۸

پرستاری

خورشید

۴۶۱۰۴۲۴۵۳۳

پرستاری

خورشید

۱۷۴۱۰۳۴۷۱۱

پرستاری

خورشید

۰۵۷۰۰۴۸۲۱۴

پرستاری

خورشید

۴۶۶۰۲۷۴۱۷۹

پرستاری

خورشید

۱۲۷۲۳۲۹۹۷۶

پرستاری

خورشید

۵۵۵۹۱۳۵۴۷۱

پرستاری

خورشید

۱۱۹۰۱۲۹۵۵۸

پرستاری

خورشید

۱۱۳۰۰۰۲۷۹۹

پرستاری

خورشید

۵۱۲۰۰۶۴۵۶۶

پرستاری

خورشید

۵۱۲۰۰۵۶۲۳۷

پرستاری

خورشید

۱۲۷۱۷۷۷۲۸۲

پرستاری

خورشید

۶۲۰۰۰۴۵۸۶۰

پرستاری

خورشید

۱۱۳۰۴۵۵۸۱۵

پرستاری

خورشید

۴۶۶۰۲۶۲۲۴۳

پرستاری

خورشید

۱۲۷۱۸۶۱۱۲۷

پرستاری

خورشید

۳۸۶۰۸۷۰۲۱۱

پرستاری

خورشید

۶۲۰۰۰۲۲۴۵۳

پرستاری

خورشید

۱۱۰۰۲۸۲۴۳۲

پرستاری

خورشید

۱۹۷۱۵۳۱۴۶۴

پرستاری

خورشید

۶۳۳۰۰۳۴۴۱۹

پرستاری

خورشید

۱۲۹۲۰۵۲۱۳۹

پرستاری

خورشید

۱۲۸۸۴۳۱۱۲۰

پرستاری

خورشید

۱۲۷۱۹۶۸۲۵۷

پرستاری

خورشید

۱۱۷۱۰۵۲۱۹۷

پرستاری

خورشید

۱۱۶۰۳۳۲۳۷۱

پرستاری

خورشید

۵۴۹۰۰۸۹۹۰۳

پرستاری

خورشید

۱۲۷۰۰۲۰۴۶۳

پرستاری

خورشید

۱۲۷۰۳۷۲۴۵۹

پرستاری

خورشید

۱۲۷۰۲۷۳۴۹۳

پرستاری

شهید سلیمانی ورزنه

۴۶۶۰۲۵۹۸۷۰

پرستاری

شهید سلیمانی ورزنه

۴۶۶۰۲۵۹۸۷۰

پرستاری

شهید سلیمانی ورزنه

۱۲۷۲۰۷۰۲۸۱

پرستاری

سیدالشهداء اصفهان

۵۱۱۰۷۳۶۶۷۷

پرستاری

شبکه برخوار

۱۱۱۱۹۲۹۶۵۳

پرستاری

شبکه فلاورجان-قهدریجان

۴۲۱۰۰۳۳۴۱۳

پرستاری

شبکه فلاورجان-قهدریجان

۱۲۷۱۰۶۲۵۷۷

پرستاری

شبکه فلاورجان-قهدریجان

۴۶۶۰۳۹۸۰۷۲

پرستاری

شبکه فلاورجان-قهدریجان

۴۶۷۰۲۱۶۷۵۹

پرستاری

شبکه بهداشت نجف آباد

۱۰۸۰۳۷۶۷۶۳

پرستاری

شبکه بهداشت نجف آباد

۱۰۸۰۲۷۰۲۶۴

پرستاری

شبکه بهداشت نجف آباد

۱۱۸۰۰۶۱۷۴۸

پرستاری

شبکه اردستان

۰۹۲۲۶۶۵۰۷۹

پرستاری

شبکه اردستان

۱۲۷۱۳۷۰۷۰۰

پرستاری

شبکه اردستان

۱۱۸۰۰۵۱۳۷۸

پرستاری

شبکه اردستان

۱۱۸۰۰۷۵۰۶۴

پرستاری

شبکه اردستان

۱۱۳۰۳۲۵۴۶۶

پرستاری

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۲۷۲۲۴۷۹۹۶

پرستاری

فارابی

۱۲۷۲۲۷۵۹۲۲

پرستاری

فارابی

۱۲۷۲۵۱۶۳۱۸

پرستاری

فارابی

۱۲۷۲۳۰۵۰۰۷

پرستاری

فارابی

۱۲۷۲۰۹۶۸۵۸

پرستاری

فارابی

۳۶۱۰۷۶۱۱۲۱

پرستاری

فارابی

۱۲۷۱۶۷۷۴۲۳

پرستاری

فارابی

۱۲۷۱۴۳۴۲۱۰

پرستاری

فارابی

۱۲۳۰۰۵۷۴۵۵

پرستاری

فاطمیه(س) بادرود

۱۲۳۰۰۵۳۳۰۱

پرستاری

فاطمیه(س) بادرود

۱۲۷۰۸۳۴۶۷۳

پرستاری

شبکه شرق

۵۴۱۰۰۳۱۱۵۶

پرستاری

شبکه شرق

۱۰۸۰۴۶۲۵۲۱

پرستاری

فریدونشهر

۱۱۸۰۰۷۸۳۷۳

پرستاری

اورژانس ۱۱۵

۴۲۰۰۳۴۵۳۶۶

پرستاری

اورژانس ۱۱۵

۱۲۷۲۴۲۵۶۸۱

پرستاری

کاشانی

۱۲۷۱۶۵۹۰۰۱

پرستاری

کاشانی

۱۲۷۲۷۴۴۳۹۶

پرستاری

کاشانی

۴۶۲۱۶۰۳۳۷۱

پرستاری

کاشانی

۱۱۰۰۲۷۲۶۱۵

پرستاری

کاشانی

۱۰۸۰۳۸۲۶۸۲

پرستاری

کاشانی

۶۲۰۰۰۰۸۷۸۷

پرستاری

کاشانی

۱۱۶۰۲۵۶۱۰۱

پرستاری

کاشانی

۱۹۶۰۲۳۹۸۳۱

پرستاری

کاشانی

۴۶۱۰۱۵۵۶۲۱

پرستاری

گلدیس شاهین شهر

۵۱۰۰۱۱۴۷۰۳

پرستاری

گلدیس شاهین شهر

۲۲۸۱۱۳۶۱۶۷

پرستاری

گلدیس شاهین شهر

۲۵۹۳۴۴۲۶۳۸

پرستاری

منتظری نجف اباد

۱۰۸۰۳۵۱۴۷۷

پرستاری

منتظری نجف اباد

۱۰۸۰۴۵۱۹۳۵

پرستاری

منتظری نجف اباد

۵۴۹۰۰۶۴۹۱۹

پرستاری

منتظری نجف اباد

۱۰۸۰۳۸۴۱۲۱

پرستاری

منتظری نجف اباد

۱۰۸۰۳۸۰۲۵۶

پرستاری

منتظری نجف اباد

۱۰۸۰۴۵۰۶۸۸

پرستاری

منتظری نجف اباد

۱۰۸۰۱۳۱۰۱۹

پرستاری

منتظری نجف اباد

۵۷۵۰۰۶۵۶۰۱

پرستاری

منتظری نجف اباد

۱۰۸۰۱۳۱۵۵۸

پرستاری

منتظری نجف اباد

۱۱۰۰۲۳۴۴۳۸

پرستاری

منتظری نجف اباد

۴۸۱۰۰۷۸۷۲۸

پرستاری

منتظری نجف اباد

۱۱۵۰۱۳۳۷۸۳

اتاق عمل

شهید رجایی فریدن

۱۲۷۰۵۱۲۸۵۴

اتاق عمل

الزهراء(س)

۱۲۷۲۴۹۲۵۱۶

اتاق عمل

الزهراء(س)

۱۲۷۲۴۴۵۸۱۱

اتاق عمل

چمران

۴۶۴۰۱۷۹۶۰۱

اتاق عمل

چمران

۱۲۷۱۹۲۴۶۳۳

اتاق عمل

چمران

۱۲۴۰۰۶۲۴۰۰

اتاق عمل

حشمتیه نایین

۵۱۰۰۱۳۸۵۲۱

اتاق عمل

حضرت زینب(س)

۱۱۹۰۱۶۵۲۹۵

اتاق عمل

حضرت زینب(س)

۱۲۰۰۱۸۷۷۲۵

اتاق عمل

سیدالشهداء سمیرم

۱۲۰۰۱۴۴۳۴۱

اتاق عمل

سیدالشهداء سمیرم

۱۱۵۰۱۳۳۷۸۳

اتاق عمل

شهید رجایی فریدن

۶۲۱۰۰۰۰۸۰۰

اتاق عمل

امین

۱۲۷۰۵۴۶۹۴۵

اتاق عمل

امین

۱۲۴۰۰۵۲۰۸۱

اتاق عمل

امین

۴۲۶۰۱۴۸۳۳۸

اتاق عمل

امین

۱۰۸۰۲۸۵۵۱۲

اتاق عمل

امین

۱۷۴۱۲۵۹۴۶۰

اتاق عمل

امین

۶۶۰۰۰۳۳۳۲۰

اتاق عمل

امین

۱۲۷۱۶۰۲۱۴۸

اتاق عمل

امین

۱۱۵۰۰۹۰۹۸۷

اتاق عمل

امین

۱۸۷۰۳۵۶۹۲۶

اتاق عمل

امین

۱۰۹۱۷۷۹۲۶۰

متصدی دفتری

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۱۴۱۲۷۴۱۲۴

متصدی دفتری

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۲۸۸۰۴۰۶۱۵۱

متصدی دفتری

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۰۸۰۱۰۷۵۴۱

متصدی دفتری

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۱۳۰۳۱۰۲۳۱

متصدی دفتری

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۵۴۹۹۴۳۴۶۷۰

آزمایشگاه

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۱۳۰۳۳۷۴۹۹

آزمایشگاه

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۱۳۰۳۲۷۷۵۲

آزمایشگاه

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۵۷۵۹۹۱۲۳۱۳

آزمایشگاه

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۱۳۰۱۹۶۸۳۶

آزمایشگاه

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۱۳۰۳۰۶۲۸۳

آزمایشگاه

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۴۲۴۰۳۶۲۴۶۶

آزمایشگاه

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۰۰۶۲۵۲۳۴۵۷

آزمایشگاه

فاطمیه(س) خوانسار

۱۲۴۰۰۶۴۵۹۴

آزمایشگاه

حشمتیه نایین

۱۲۳۰۰۴۸۰۳۰

آزمایشگاه

امام خمینی (ره) فلاورجان

۱۱۶۰۲۶۹۰۵۱

آزمایشگاه

امام خمینی (ره) فلاورجان

۴۰۶۰۵۸۳۱۴۶

آزمایشگاه

امام خمینی (ره) فلاورجان

۱۲۷۱۵۶۳۵۰۹

آزمایشگاه

امام خمینی (ره) فلاورجان

۶۲۰۰۰۱۳۵۲۷

آزمایشگاه

امام خمینی (ره) فلاورجان

۳۳۱۰۰۶۹۴۰۰

آزمایشگاه

بوعلی چادگان

۰۰۶۲۵۲۳۴۵۷

آزمایشگاه

فاطمیه(س)خوانسار

۱۲۷۲۱۲۶۵۷۹

آزمایشگاه

شهید بهشتی اردستان

۱۱۸۰۰۷۷۸۳۰

آزمایشگاه

شهید بهشتی اردستان

۵۱۰۰۱۱۱۱۶۱

آزمایشگاه

شهید بهشتی اردستان

۱۲۷۱۴۰۴۷۸۸

آزمایشگاه

شهید بهشتی اردستان

۱۱۷۱۲۶۰۱۰۵

آزمایشگاه

امین

۱۲۰۰۱۶۶۸۳۳

آزمایشگاه

امین

۱۲۷۰۵۱۰۰۹۶

آزمایشگاه

امین

۴۶۱۰۲۳۲۰۴۹

آزمایشگاه

امین

۶۵۴۰۰۰۶۴۸۱۰

آزمایشگاه

امین

۱۲۷۱۷۹۸۳۱۱

آزمایشگاه

امین

۱۲۷۲۶۱۸۰۶۴

آزمایشگاه

امین

۱۲۷۱۹۸۷۸۰۵

آزمایشگاه

امین

۱۲۷۰۳۶۵۸۶۱

آزمایشگاه

امین

۶۲۰۰۰۲۷۷۴۹

آزمایشگاه

امین

۱۲۷۱۰۳۳۷۶۳

بهداشت حرفه ای

حضرت زینب(س)

۱۱۳۰۲۴۸۵۵۰

تاسیسات

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۰۰۳۸۰۰۲۷

تجهیزات پزشکی

الزهراء(س)

۵۱۰۰۱۵۲۱۰۹

تجهیزات پزشکی

اشرفی

۱۱۱۱۹۱۹۴۵۳

تغذیه

شبکه خور

۱۱۳۰۵۳۹۲۹۶

خدمه

۹دی منظریه

۱۱۴۲۲۴۶۹۴۹

خدمه

۹دی منظریه

۱۱۳۰۲۸۹۲۴۹

خدمه

اشرفی

۱۰۸۰۳۶۷۰۶۳

خدمه

الزهراء(س)

۶۳۳۹۹۶۰۶۱۸

خدمه

الزهراء(س)

۱۱۴۲۴۰۶۰۳۲

خدمه

الزهراء(س)

۱۱۳۰۰۹۸۵۰۸

خدمه

الزهراء(س)

۳۴۹۰۱۴۲۲۶۸

خدمه

الزهراء(س)

۴۶۲۱۸۴۰۶۳۰

خدمه

الزهراء(س)

۱۱۰۰۳۶۳۳۳۵

خدمه

الزهراء(س)

۱۱۰۰۱۲۵۰۳۵

خدمه

الزهراء(س)

۱۲۷۰۰۰۱۷۴۴

خدمه

الزهراء(س)

۶۲۰۰۰۰۷۳۷۳

خدمه

الزهراء(س)

۱۱۹۰۰۳۲۴۸۱

خدمه

امیرالمومنین(ع) شهرضا

۱۲۰۹۹۲۰۸۱۶

خدمه

امیرالمومنین(ع) شهرضا

۱۱۸۰۰۴۹۱۷۹

خدمه

امین

۱۰۸۰۴۰۰۹۱۵

خدمه

امین

۱۲۷۱۴۳۰۰۶۱

خدمه

امین

۱۶۱۰۳۶۳۰۸۵

خدمه

امین

۱۲۷۰۷۰۷۶۴۷

خدمه

امین

۱۰۸۰۱۱۸۵۴۳

خدمه

مدرس

۶۲۱۹۹۶۶۱۶۳

خدمه

مدرس

۱۰۸۰۴۵۰۶۶۱

خدمه

مدرس

۱۱۵۰۲۴۵۴۳۳

خدمه

مدرس

۱۰۸۰۲۳۴۵۰۰

خدمه

مدرس

۱۲۰۹۹۴۹۸۶۵

خدمه

سیدالشهداء سمیرم

۱۱۰۰۱۰۴۸۴۴

خدمه

امام خمینی (ره) فلاورجان

۱۱۰۰۲۰۲۲۵۰

خدمه

امام خمینی (ره) فلاورجان

۱۱۰۰۳۹۹۵۵۰

خدمه

امام خمینی (ره) فلاورجان

۱۱۰۰۰۴۴۱۳۲

خدمه

امام خمینی (ره) فلاورجان

۱۱۸۰۰۵۰۸۵۱

خدمه

مرکزچمران

۱۲۴۰۰۵۰۷۱۲

خدمه

حشمتیه نایین

۱۲۴۰۰۴۳۶۸۶

خدمه

حشمتیه نایین

۶۲۲۹۹۸۲۶۱۷

خدمه

حضرت محمد(ص)میمه

۶۲۱۰۰۴۱۳۳۷

خدمه

خورشید

۵۶۴۹۹۲۱۰۹۱

خدمه

خورشید

۱۱۲۰۰۲۱۷۱۵

خدمه

خورشید

۴۶۶۰۲۹۶۴۶۶

خدمه

خورشید

۵۷۵۰۰۲۷۴۵۷

خدمه

خورشید

۱۱۲۰۰۶۹۲۸۹

خدمه

خورشید

۱۹۶۰۲۵۱۶۲۷

خدمه

خورشید

۴۶۶۰۳۷۳۶۵۷

خدمه

خورشید

۱۲۷۱۶۸۳۱۱۳

خدمه

خورشید

۱۲۷۱۲۵۲۷۱۶

خدمه

خورشید

۵۶۵۰۰۳۳۰۷۲

خدمه

سیدالشهدا اصفهان

۰۰۸۳۳۵۲۶۰۰

خدمه

سیدالشهدا اصفهان

۱۱۶۰۲۶۲۶۸۳

خدمه

سیدالشهدا اصفهان

۱۲۷۲۰۳۷۴۶۰

خدمه

سیدالشهدا اصفهان

۱۲۱۰۰۱۸۹۸۵

خدمه

سیدالشهدا اصفهان

۱۲۰۹۹۴۹۸۶۵

خدمه

سیدالشهداء سمیرم

۶۲۱۰۰۰۴۲۸۸

خدمه

شبکه بویین

۶۲۱۰۰۳۵۱۷۵

خدمه

شبکه بویین

۱۱۶۰۳۱۳۲۴۵

خدمه

شبکه لنجان

۱۱۷۱۲۳۹۸۶۶

خدمه

شبکه لنجان

۵۷۵۰۰۵۳۳۳۴

خدمه

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۱۴۱۲۷۲۲۶۱

خدمه

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۱۵۰۰۰۷۰۹۵

خدمه

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۱۰۰۴۱۸۰۷۵

خدمه

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۲۷۱۲۷۲۵۶۳

خدمه

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۰۰۱۲۷۸۸۳۵۱

خدمه

عیسی بن مریم(ع)

۶۲۰۰۰۷۸۷۵۰

خدمه

عیسی بن مریم(ع)

۱۲۹۲۳۸۴۷۲۷

خدمه

عیسی بن مریم(ع)

۵۱۰۰۰۸۷۳۸۲

خدمه

عیسی بن مریم(ع)

۱۲۷۳۶۹۳۵۱۵

خدمه

عیسی بن مریم(ع)

۱۱۹۰۲۲۶۴۶۴

خدمه

عیسی بن مریم(ع)

۶۲۱۹۳۰۱۴۹۸

خدمه

عیسی بن مریم(ع)

۱۲۹۲۶۷۱۷۰۱

خدمه

فارابی

۱۲۷۰۱۸۵۸۵۳

خدمه

فارابی

۵۶۵۰۰۷۱۷۱۳

خدمه

فارابی

۵۶۵۰۰۳۵۶۱۱

خدمه

فارابی

۵۶۵۰۱۰۶۸۹۴

خدمه

فارابی

۴۸۱۹۹۵۷۰۶۶

خدمه

فارابی

۵۶۴۹۹۶۹۱۳۲

خدمه

فارابی

۱۲۳۰۰۲۲۱۷۱

خدمه

فاطمیه(س) بادرود

۱۱۵۰۱۵۴۹۱۸

خدمه

فاطمیه(س) خوانسار

۱۲۲۰۰۰۲۷۱۲

خدمه

فاطمیه(س) خوانسار

۱۱۴۲۴۹۲۳۵۴

خدمه

مرکز بهداشت شماره۲

۱۱۳۰۴۱۴۳۷۱

خدمه

مرکز بهداشت شماره۲

۱۰۸۰۲۱۵۰۵۰

خدمه

منتظری نجف آباد

۱۰۸۰۳۰۶۸۶۲

خدمه

منتظری نجف آباد

۱۱۴۲۴۸۴۷۸۵

خدمه

۹دی منظریه

۱۱۳۰۲۶۷۶۴۴

خدمه

۹دی منظریه

۱۱۸۰۱۰۳۲۲۱

خدمه

الزهراء(س)

۶۳۳۹۹۰۰۹۳۳

خدمه

الزهراء(س)

۱۲۴۰۰۴۵۶۵۴

دارویار

حشمتیه نایین

۱۲۴۰۰۷۵۷۶۶

دارویار

حشمتیه نایین

۱۲۴۰۰۹۷۶۵۴

دارویار

حشمتیه نایین

۱۲۴۹۹۴۴۰۹۰

دارویار

حشمتیه نایین

۵۶۵۹۸۵۵۰۱۶

دارویار

شهید سلیمانی ورزنه

۵۶۵۰۰۷۰۸۸۱

دارویار

شهید سلیمانی ورزنه

۵۶۵۰۰۹۱۴۷۱

دارویار

شهید سلیمانی ورزنه

۵۶۵۰۰۱۲۵۰۴

دارویار

شهید سلیمانی ورزنه

۱۲۷۱۴۹۲۵۴۷

رادیولوژی

امین

۱۲۹۲۶۲۸۰۲۲

رادیولوژی

امین

۶۳۳۰۰۱۹۲۴۸

رادیولوژی

امین

۴۶۲۳۴۸۰۷۴۷

رادیولوژی

چمران

۶۲۲۰۰۱۹۷۹۲

رادیولوژی

چمران

۱۲۷۲۰۸۷۲۵۵

رادیولوژی

چمران

۶۲۲۰۰۲۱۹۴۰

رادیولوژی

حضرت محمد(ص) میمه

۱۲۰۰۱۷۴۱۸۶

رادیولوژی

سیدالشهداء سمیرم

۱۲۰۰۱۶۷۹۱۰

رادیولوژی

سیدالشهداء سمیرم

۱۱۳۰۲۵۶۸۶۳

رادیولوژی

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۱۵۰۱۸۹۵۴۱

رادیولوژی

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۱۳۰۲۰۱۷۳۲

رادیولوژی

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۱۳۰۰۵۱۷۲۲

رادیولوژی

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۱۳۰۱۸۶۴۶۶

رادیولوژی

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۱۸۰۰۶۶۷۸۲

رادیولوژی

شهید بهشتی اردستان

۱۲۷۰۰۰۹۰۸۷

رادیولوژی

شهید بهشتی اردستان

۲۴۰۰۱۹۳۲۷۴

رادیولوژی

شهید بهشتی اردستان

۴۱۶۰۴۷۷۵۵۰

رادیولوژی

شهید رجایی فریدن

۱۲۷۱۸۶۷۰۹۵

رادیولوژی

شهید رجایی فریدن

۱۱۵۰۱۲۹۲۱۲

رادیولوژی

شهید رجایی فریدن

۵۶۴۹۹۶۶۷۹۶

رادیولوژی

شهید سلیمانی ورزنه

۵۶۵۹۹۷۶۱۶۶

رادیولوژی

شهید سلیمانی ورزنه

۵۶۵۹۸۸۰۹۹۱

رادیولوژی

شهید سلیمانی ورزنه

۱۲۷۱۱۰۶۴۳۴

رادیولوژی

شهید سلیمانی ورزنه

۱۲۳۰۰۳۵۷۸۸

رادیولوژی

فاطمیه(س) بادرود

۵۴۱۰۰۲۲۷۱۸

رادیولوژی

منتظری نجف آباد

۱۰۸۰۲۶۲۸۱۴

رادیولوژی

منتظری نجف آباد

۱۱۴۲۱۴۷۰۱۰

رادیولوژی

منتظری نجف آباد

۱۱۲۰۱۳۸۰۴۳

رادیولوژی

منتظری نجف آباد

۱۲۳۹۹۵۸۸۰۳

راننده آمبولانس

بادرود

۱۲۳۰۰۳۴۹۸۶

راننده آمبولانس

بادرود

۶۲۰۹۴۱۵۳۱۸

راننده آمبولانس

شبکه لنجان

۶۲۰۹۹۶۳۲۶۹

راننده آمبولانس

شبکه لنجان

۳۹۵۰۰۶۱۰۴۵

راننده آمبولانس

دهاقان

۵۱۲۹۹۵۵۱۴۵

راننده آمبولانس

دهاقان

۱۲۷۳۱۴۴۸۸۰

HIT

۹دی منظریه

۱۱۳۰۲۰۵۷۹۷

HIT

۹دی منظریه

۱۱۳۰۳۳۰۰۰۱

HIT

اشرفی

۱۲۷۰۹۰۷۱۱۵

HIT

الزهراء(س)

۱۲۷۲۹۰۴۹۶۲

HIT

مرکز کودکان حضرت امام حسین(ع)

۱۲۷۲۰۰۹۸۲۳

HIT

مرکز کودکان حضرت امام حسین(ع)

۱۲۷۱۸۵۷۲۱۹

HIT

مرکز امین

۱۲۷۱۵۰۱۱۲۰

HIT

مرکز امین

۱۲۷۳۰۰۴۹۲۲

HIT

مرکز امین

۱۲۷۳۲۸۴۱۷۸

HIT

مرکز امین

۱۲۷۰۹۴۶۳۴۱

HIT

مرکز چمران

۱۱۴۱۳۳۰۳۴۲

HIT

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۱۳۰۰۵۷۵۸۵

HIT

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۲۷۲۸۰۶۷۰۷

HIT

سیدالشهداء اصفهان

۱۲۰۰۱۴۷۲۱۹

HIT

سیدالشهداء سمیرم

۱۲۰۰۱۷۲۳۴۵

HIT

سیدالشهداء سمیرم

۱۱۸۹۹۱۷۳۳۵

HIT

شبکه اردستان

۱۱۸۹۳۶۵۶۷۷

HIT

شبکه اردستان

۱۰۸۰۵۰۹۴۴۵

HIT

مدرس

۱۱۳۰۴۴۱۸۷۳

HIT

مدرس

۱۲۹۲۳۲۹۸۳۱

HIT

امام موسی کاظم(ع)

۱۲۷۱۴۷۶۸۷۸

HIT

عیسی بن مریم(ع)

۱۲۷۲۱۴۴۶۲۳

HIT

فارابی

۱۲۹۳۳۶۹۲۱۷

HIT

فارابی

۱۲۹۳۴۱۰۶۶۷

HIT

فارابی

۱۱۱۱۸۱۴۲۰۱

HIT

لنجان

۱۰۸۰۲۷۲۳۰۵

HIT

منتظری نجف آباد

۱۰۸۰۳۵۸۴۷۱

HIT

منتظری نجف آباد

۱۰۹۱۳۰۴۰۲۵

HIT

منتظری نجف آباد

۱۰۸۰۴۱۲۵۹۱

HIT

منتظری نجف آباد

۱۰۹۱۶۱۴۷۴۱

HIT

منتظری نجف آباد

۱۱۲۹۸۹۰۳۹۲

HIT

منتظری نجف آباد

۵۷۵۰۰۳۲۲۴۸

اموراجرایی سلامت

بوعلی چادگان

۵۱۲۰۰۳۴۱۷۹

اموراجرایی سلامت

دهاقان

۱۲۰۰۱۳۲۷۴۲

اموراجرایی سلامت

سیدالشهداء سمیرم

۱۲۳۰۰۵۷۹۲۷

اموراجرایی سلامت

فاطمیه(س) بادرود

۱۱۴۲۴۰۴۰۶۴

IT

اشرفی

۱۲۴۰۰۳۵۰۶۳

IT

حشمتیه نایین

۱۲۰۹۸۹۱۵۲۲

IT

سیدالشهداء سمیرم

۱۰۸۰۰۲۹۰۲۸

IT

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۱۵۰۰۴۳۷۸۴

IT

شبکه فریدن

۶۶۰۰۰۶۳۲۶۲

IT

شبکه شرق

۶۲۰۰۰۰۴۹۶۱

IT

شهدای لنجان

۱۰۹۲۰۷۵۶۱۵

کارشناس امورمالی

۹دی منظریه

۱۱۹۹۶۷۵۴۴۱

کارشناس امورمالی

امین

۱۲۹۳۳۵۱۸۰۹

کارشناس امورمالی

امین

۶۶۰۰۰۳۸۱۶۰

کارشناس امورمالی

نوروحضرت علی اصغر(ع)

۵۶۴۹۹۴۶۸۶۸

کارشناس امورمالی

سیدالشهداء اصفهان

۴۶۲۳۴۹۸۸۰۸

کارشناس امورمالی

سیدالشهداء اصفهان

۱۲۰۰۱۴۱۴۳۱

کارشناس امورمالی

سیدالشهداء سمیرم

۱۲۰۹۷۴۵۴۳۹

کارشناس امورمالی

سیدالشهداء سمیرم

۱۱۴۱۳۳۰۶۰۱

کارشناس امورمالی

شبکه خمینی شهر(درچه۲)

۱۲۱۹۹۵۱۸۲۱

کارشناس امورمالی

گلپایگان

۰۰۷۵۲۹۸۱۲۰

کارشناس امورمالی

گلپایگان

۱۲۱۰۱۶۸۰۲۲

کارشناس امورمالی

گلپایگان

۳۷۰۲۸۲۷۳۶

خوراکی آشامیدنی

دهاقان

۱۱۹۰۰۲۲۴۴۳

کارشناس امورمالی

معاونت غذاو دارو

۱۱۹۰۰۶۷۵۲۸

خوراکی آشامیدنی

شهرضا

۱۲۷۰۶۵۳۹۳۸

خوراکی آشامیدنی

معاونت غذاو دارو

۴۶۱۰۰۶۰۵۶۶

خوراکی آشامیدنی

معاونت غذاو دارو

۱۲۹۲۴۹۲۵۷۰

خوراکی آشامیدنی

معاونت غذاو دارو

۱۱۵۰۰۷۱۸۳۴

خوراکی آشامیدنی

معاونت غذاو دارو

۱۱۳۰۳۳۰۷۷۱

خوراکی آشامیدنی

معاونت غذاو دارو

۱۱۲۰۰۳۱۴۶۱

کمک پرستار

منتظری نجف آباد

۱۰۹۲۲۴۱۶۹۸

کمک پرستار

منتظری نجف آباد

۱۱۵۹۹۴۳۶۶۴

کمک پرستار

منتظری نجف آباد

۱۰۸۰۲۱۷۸۵۱

کمک پرستار

منتظری نجف آباد

۱۰۹۲۱۴۵۷۱۰

کمک پرستار

منتظری نجف آباد

۲۶۶۰۳۰۱۰۶۰

کمک پرستار

منتظری نجف آباد

۱۰۹۲۱۷۹۰۱۱

کمک پرستار

۹دی منظریه

۱۲۰۹۹۶۴۲۴۴

کمک پرستار

شهرضا

۱۲۷۰۰۰۱۷۴۴

کمک پرستار

امین

۱۱۴۱۹۴۱۴۵۷

کمک پرستار

امین

۱۹۹۰۰۵۱۴۹۹

کمک پرستار

امین

۱۱۹۹۶۴۵۷۴۵

کمک پرستار

امین

۱۱۴۲۴۸۸۳۷۳

کمک پرستار

امین

۱۲۷۱۷۹۷۴۳۷

کمک پرستار

امین

۱۲۷۱۷۰۰۹۸۰

کمک پرستار

امین

۱۱۴۲۴۸۸۶۵۹

کمک پرستار

امین

۳۹۳۴۶۹۲۹۸۲

کمک پرستار

امین

۱۹۶۰۴۵۹۱۹۸

کمک پرستار

امین

۵۷۵۰۰۸۸۹۰۱

کمک پرستار

امین

۱۱۵۰۲۳۵۲۸۴

کمک پرستار

بوعلی چادگان

۱۲۴۰۰۶۰۷۸۵

کمک پرستار

حشمتیه نایین

۱۲۴۹۹۴۷۸۷۱

کمک پرستار

حشمتیه نایین

۱۲۴۰۰۷۶۹۴۰

کمک پرستار

حشمتیه نایین

۱۲۴۹۹۵۷۴۲۷

کمک پرستار

حشمتیه نایین

۱۲۴۹۵۰۷۲۷۸

کمک پرستار

حشمتیه نایین

۴۶۲۳۵۲۲۷۰۹

کمک پرستار

خورشید

۱۱۵۹۱۵۳۳۸۸

کمک پرستار

خورشید

۱۱۵۰۲۲۱۹۲۵

کمک پرستار

خورشید

۱۱۲۰۱۰۴۱۳

کمک پرستار

خورشید

۱۱۵۰۰۸۷۸۰۳

کمک پرستار

خورشید

۵۷۵۹۹۱۹۶۱۱

کمک پرستار

خورشید

۴۶۶۰۲۹۳۷۸۵

کمک پرستار

خورشید

۱۲۸۵۰۶۶۸۰۴

کمک پرستار

خورشید

۱۲۸۷۳۹۱۰۵۲

کمک پرستار

خورشید

۵۴۸۰۰۷۲۴۲۰

کمک پرستار

خورشید

۱۲۷۲۳۶۰۷۳۳

کمک پرستار

خورشید

۱۱۲۰۰۰۸۷۳۵

کمک پرستار

خورشید

۴۶۶۰۱۰۰۸۱۲

کمک پرستار

خورشید

۵۵۵۰۱۲۵۰۴۸

کمک پرستار

خورشید

۱۱۵۹۷۴۵۷۳۰

کمک پرستار

خورشید

۱۲۸۷۱۸۱۶۸۶

کمک پرستار

خورشید

۱۱۵۰۱۸۰۱۵۳

کمک پرستار

خورشید

۴۶۶۰۲۴۲۹۸۶

کمک پرستار

خورشید

۵۴۹۹۹۵۱۵۶۱

کمک پرستار

خورشید

۱۱۱۱۹۵۲۸۹۲

کمک پرستار

شفا

۱۱۱۱۱۵۲۵۴۳

کمک پرستار

شفا

۱۱۰۰۳۷۸۱۶۲

کمک پرستار

شفا

۱۱۱۱۹۷۴۲۹۲

کمک پرستار

شفا

۱۲۳۰۰۵۷۴۶۳

کمک پرستار

فاطمیه(س) بادرود

۱۲۳۰۰۰۶۸۳۴

کمک پرستار

فاطمیه(س) بادرود

۱۱۳۰۰۴۳۳۹۸

کمک پرستار

فیض

۱۱۹۸۴۹۲۳۷۶

کمک پرستار

کاشانی

۶۲۰۰۰۵۳۶۹۳

کمک پرستار

کاشانی

۱۱۰۰۱۸۲۹۰۱

کمک پرستار

کاشانی

۱۱۳۰۱۶۴۹۸۵

کمک پرستار

کاشانی

۱۲۷۰۹۸۱۱۴۵

کمک پرستار

کاشانی

۱۱۵۰۱۶۱۷۲۸

کمک پرستار

گلدیس شاهین شهر

۱۲۷۱۰۳۲۱۵۵

کمک پرستار

گلدیس شاهین شهر

۰۰۱۲۳۳۲۱۱۹

کمک پرستار

گلدیس شاهین شهر

۵۶۴۹۵۲۳۹۲۴

کمک پرستار

امام خمینی (ره) فلاورجان

۱۱۰۰۲۱۶۷۷۴

کمک پرستار

امام خمینی (ره) فلاورجان

۱۱۱۰۵۸۹۱۴۱

کمک پرستار

امام خمینی (ره) فلاورجان

۱۱۰۰۰۱۶۹۴۵

کمک پرستار

امام خمینی (ره) فلاورجان

۱۱۰۰۱۶۳۵۸۱

کمک پرستار

امام خمینی (ره) فلاورجان

۱۱۰۰۳۱۵۰۶۳

کمک پرستار

امام خمینی (ره) فلاورجان

۱۱۰۰۳۴۰۴۹۱

کمک پرستار

امام خمینی (ره) فلاورجان

۱۱۰۰۴۴۱۸۵۹

کمک پرستار

امام خمینی (ره) فلاورجان

۴۶۸۰۰۵۶۶۹۱

کمک پرستار

امام خمینی (ره) فلاورجان

۵۱۰۰۱۵۹۱۵۴

کارشناس گفتار درمانی

دانشکده توانبخشی

۴۶۱۰۵۶۸۱۸۷

ماما

فارابی

۴۶۱۰۷۱۳۶۹۱

ماما

فارابی

۴۶۷۹۱۸۸۹۱۱

ماما

فارابی

۱۲۷۱۹۰۵۹۲۲

ماما

فارابی

۴۶۲۳۲۸۲۲۶۰

ماما

فارابی

۱۲۷۲۱۷۲۳۹۲

ماما

شهید سلیمانی ورزنه

۱۱۶۰۲۲۰۱۰۷

ماما

شهید سلیمانی ورزنه

۱۲۷۲۸۰۱۴۲۱

ماما

شهید سلیمانی ورزنه

۱۲۷۱۲۸۴۸۲۰

ماما

شهید سلیمانی ورزنه

۵۶۵۰۰۷۵۶۵۴

ماما

شهید سلیمانی ورزنه

۱۲۹۳۵۱۱۵۲۸

ماما

حضرت زینب(س)

۴۶۱۰۶۳۱۳۴۲

ماما

حضرت زینب(س)

۵۱۰۰۰۰۵۸۲۳

مددکار اجتماعی

خورشید

۱۱۸۹۳۶۳۵۹۳

مددکار اجتماعی

الزهراء(س)

۱۲۷۲۱۶۳۶۰۱

هوشبری

مرکز کودکان حضرت امام حسین(ع)

۱۲۷۲۰۱۲۵۰۶

هوشبری

اورژانس ۱۱۵

۱۲۱۰۱۲۲۹۰۱

هوشبری

فاطمیه (س)خوانسار

۲۳۸۰۳۴۶۰۳۸

هوشبری

سیدالشهداء سمیرم

۲۵۲۰۱۱۱۷۱۲

هوشبری

سیدالشهداء سمیرم

۲۵۳۹۹۱۸۶۸۹

هوشبری

حضرت زینب(س)

۱۲۷۱۲۵۰۴۹۷

هوشبری

حضرت زینب(س)

۰۹۲۴۰۹۸۶۹۴

هوشبری

مرکز چمران

۱۲۹۳۲۰۷۲۴۱

هوشبری

مرکز امین

۱۲۷۰۰۳۴۶۹۳

هوشبری

مرکز امین

۵۱۰۰۰۶۱۳۹۱

هوشبری

مرکز امین

۱۰۸۰۳۵۸۸۳۸

هوشبری

مرکز امین

۱۲۷۱۷۴۷۵۷۱

هوشبری

مرکز امین

۱۹۶۰۴۰۷۴۲۲

هوشبری

مرکز امین

۱۲۷۱۲۶۲۴۵۲

هوشبری

مرکز امین

۱۲۷۱۲۷۲۶۹۵

هوشبری

مرکز امین

۱۲۷۱۳۸۵۳۱۷

هوشبری

مرکز امین

۵۴۹۰۱۳۵۹۰۵

خدمات

بهنیا تیران

۵۴۹۹۹۲۶۳۵۲

خدمات

بهنیا تیران

۲۹۸۰۵۴۹۸۶۱

پرستاری

فارابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.