اطلاعیه زمانبندی تحویل مدارک پذیرفته شدگان آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پرشکی

“بسمه تعالی”

سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی))

طرح عدالت و تعالی نظام سلامت

“اطلاعیه شماره دو”

جدول زمانبندی تحویل مدارک مورد نیاز جهت افراد برتراعلامی مرحله اول آزمون متمرکز الکترونیک جذب شرکتی در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۶ و۷ اسفندماه سال۱۴۰۱ ازساعت ۸صبح الی ۱۷ در سالن همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ردیف

رشته شغلی

روز

تاریخ

ساعت

۱

کارشناس پرستار

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۸-۱۰

۲

کارشناس هوشبری

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۸-۱۰

۳

کارشناس اتاق عمل

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۸-۱۰

۴

کارشناس مامایی

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۱-۱۲

۵

متصدی خدمات عمومی(دارویار)

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۱-۱۲

۶

متصدی خدمات عمومی(راننده آمبولانس)

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۱-۱۲

۷

کارشناس امور دفتری

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۲-۱۳

۸

کارشناس امور اجرایی سلامت

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۲-۱۳

۹

کارشناس تاسیسات

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۲-۱۳

۱۰

کارشناس فناوری اطلاعات

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۳-۱۴

۱۱

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۳-۱۴

۱۲

کارشناس امورمالی(حسابداری)

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۴-۱۵

۱۳

کارشناس بهداشت حرفه ای

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۵-۱۶

۱۴

کارشناس علوم آزمایشگاهی

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۵-۱۶

۱۵

کارشناس مددکاربهداشتی و درمانی

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۵-۱۶

۱۶

کارشناس علوم تغذیه

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۶-۱۷

۱۷

کارشناس تجهیزات پزشکی

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۶-۱۷

۱۸

کارشناس گفتاردرمانی

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۶-۱۷

۱۹

کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی

یکشنبه

۷ اسفندماه ۱۴۰۱

۸-۹

۲۰

کمک پرستار

یکشنبه

۷ اسفندماه ۱۴۰۱

۹-۱۲

۲۱

خدمه

یکشنبه

۷ اسفندماه ۱۴۰۱

۱۵- ۱۲

۲۲

رادیولوژی (پرتوشناسی)

یکشنبه

۷ اسفندماه ۱۴۰۱

۱۵-۱۷

تذکرات مهم

*مدارک ناقص تحت هیچ عنوان دریافت نخواهد گردید.

*مدت زمان اعلامی تمدید نخواهد شد.

باتشکر

-زمان ومکان مرحله دوم(مصاحبه تخصصی) متعاقباً اعلام خواهد گردید.

*مکان تحویل مدارک :

با تشکر

“بسمه تعالی”

سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی))

طرح عدالت و تعالی نظام سلامت

“اطلاعیه شماره دو”

جدول زمانبندی تحویل مدارک مورد نیاز جهت افراد برتراعلامی مرحله اول آزمون متمرکز الکترونیک جذب شرکتی در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۶ و۷ اسفندماه سال۱۴۰۱ ازساعت ۸صبح الی ۱۷ در سالن همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ردیف

رشته شغلی

روز

تاریخ

ساعت

۱

کارشناس پرستار

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۸-۱۰

۲

کارشناس هوشبری

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۸-۱۰

۳

کارشناس اتاق عمل

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۸-۱۰

۴

کارشناس مامایی

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۱-۱۲

۵

متصدی خدمات عمومی(دارویار)

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۱-۱۲

۶

متصدی خدمات عمومی(راننده آمبولانس)

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۱-۱۲

۷

کارشناس امور دفتری

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۲-۱۳

۸

کارشناس امور اجرایی سلامت

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۲-۱۳

۹

کارشناس تاسیسات

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۲-۱۳

۱۰

کارشناس فناوری اطلاعات

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۳-۱۴

۱۱

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۳-۱۴

۱۲

کارشناس امورمالی(حسابداری)

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۴-۱۵

۱۳

کارشناس بهداشت حرفه ای

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۵-۱۶

۱۴

کارشناس علوم آزمایشگاهی

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۵-۱۶

۱۵

کارشناس مددکاربهداشتی و درمانی

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۵-۱۶

۱۶

کارشناس علوم تغذیه

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۶-۱۷

۱۷

کارشناس تجهیزات پزشکی

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۶-۱۷

۱۸

کارشناس گفتاردرمانی

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۶-۱۷

۱۹

کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی

یکشنبه

۷ اسفندماه ۱۴۰۱

۸-۹

۲۰

کمک پرستار

یکشنبه

۷ اسفندماه ۱۴۰۱

۹-۱۲

۲۱

خدمه

یکشنبه

۷ اسفندماه ۱۴۰۱

۱۵- ۱۲

۲۲

رادیولوژی (پرتوشناسی)

یکشنبه

۷ اسفندماه ۱۴۰۱

۱۵-۱۷

تذکرات مهم

*مدارک ناقص تحت هیچ عنوان دریافت نخواهد گردید.

*مدت زمان اعلامی تمدید نخواهد شد.

باتشکر

-زمان ومکان مرحله دوم(مصاحبه تخصصی) متعاقباً اعلام خواهد گردید.

*مکان تحویل مدارک :

با تشکر

“بسمه تعالی”

سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی))

طرح عدالت و تعالی نظام سلامت

“اطلاعیه شماره دو”

جدول زمانبندی تحویل مدارک مورد نیاز جهت افراد برتراعلامی مرحله اول آزمون متمرکز الکترونیک جذب شرکتی در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۶ و۷ اسفندماه سال۱۴۰۱ ازساعت ۸صبح الی ۱۷ در سالن همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ردیف

رشته شغلی

روز

تاریخ

ساعت

۱

کارشناس پرستار

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۸-۱۰

۲

کارشناس هوشبری

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۸-۱۰

۳

کارشناس اتاق عمل

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۸-۱۰

۴

کارشناس مامایی

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۱-۱۲

۵

متصدی خدمات عمومی(دارویار)

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۱-۱۲

۶

متصدی خدمات عمومی(راننده آمبولانس)

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۱-۱۲

۷

کارشناس امور دفتری

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۲-۱۳

۸

کارشناس امور اجرایی سلامت

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۲-۱۳

۹

کارشناس تاسیسات

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۲-۱۳

۱۰

کارشناس فناوری اطلاعات

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۳-۱۴

۱۱

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۳-۱۴

۱۲

کارشناس امورمالی(حسابداری)

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۴-۱۵

۱۳

کارشناس بهداشت حرفه ای

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۵-۱۶

۱۴

کارشناس علوم آزمایشگاهی

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۵-۱۶

۱۵

کارشناس مددکاربهداشتی و درمانی

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۵-۱۶

۱۶

کارشناس علوم تغذیه

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۶-۱۷

۱۷

کارشناس تجهیزات پزشکی

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۶-۱۷

۱۸

کارشناس گفتاردرمانی

شنبه

۶اسفندماه ۱۴۰۱

۱۶-۱۷

۱۹

کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی

یکشنبه

۷ اسفندماه ۱۴۰۱

۸-۹

۲۰

کمک پرستار

یکشنبه

۷ اسفندماه ۱۴۰۱

۹-۱۲

۲۱

خدمه

یکشنبه

۷ اسفندماه ۱۴۰۱

۱۵- ۱۲

۲۲

رادیولوژی (پرتوشناسی)

یکشنبه

۷ اسفندماه ۱۴۰۱

۱۵-۱۷

تذکرات مهم

*مدارک ناقص تحت هیچ عنوان دریافت نخواهد گردید.

*مدت زمان اعلامی تمدید نخواهد شد.

باتشکر

-زمان ومکان مرحله دوم(مصاحبه تخصصی) متعاقباً اعلام خواهد گردید.

*مکان تحویل مدارک :

با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.